Subsidie zonnepanelen 2016 voor particulieren

BTW teruggave zonnepanelen

Helaas is er geen landelijke subsidie op zonnepanelen. Voor particulieren is er echter een veel interessantere manier om een bijdrage te krijgen bij de aanschaf van zonnepanelen. Hierbij gaat het om de teruggave van BTW op de gehele installatie, zowel het materiaal als de aanschafskosten. Dit betekent dat 21% van de totale investering teruggevorderd kan worden. Een particulier kan namelijk bij de levering van stroom aan het net beschouwd worden als ondernemer. Daardoor kan alle BTW na aanschaf worden teruggevorderd. De particulier hoeft zich hiervoor niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het terugkrijgen van BTW is nog veel interessanter dan subsidie op zonnepanelen die er in het verleden was en eenvoudig. Opgewekt zal u assisteren of kan uw BTW teruggaaf verzorgen. Lees meer over BTW teruggaaf.

Lokale subsidie zonnepanelen 2016

Vanuit gemeentes en provincies is er subsidie op zonnepanelen mogelijk in 2016. De regelingen zijn divers. Zo zijn er mogelijkheden voor financieringen met zeer lage rentes of bijdragen van tot wel € 500,-. Eveneens zijn er rentekortingen mogelijk indien u uw energielabel van uw woning verbetert. Indien asbest op het dak ligt en dit verwijderd wordt en plaatsing van zonnepanelen, zijn er vaak lokale mogelijkheden voor subsidie. Weten welke lokale subsidie u op zonnepanelen kunt krijgen, kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Energie bespaarlening

Ook in 2016 kan een woningeigenaar profiteren van een lening met een zeer lage rente bij de aanschaf van zonnepanelen. Een voorwaarde is dat de lening ook voor andere duurzaamheidsmaatregelen wordt gebruikt. Voorbeelden zijn vloerisolatie, zonneboiler etc. Lees meer over de energiebespaarlening. https://ikinvesteerslim.nl/

Subsidie zonnepanelen 2016 zakelijk

Voor de zakelijke gebruiker bestaat er in 2016 ook meerdere vormen van subsidie op zonnepanelen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om extra fiscale aftrek op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het gaat om de volgende regelingen:

  • Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
  • Energie-Investeringsaftrek (EIA)
  • MilieuInvesteringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
  • SDE + 2016

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

In Nederland kent men de investeringsaftrek. Voor zonnepanelen kan hiervoor de KIA worden toegepast. Onderstaande tabel geeft aan wat de hoogte van de fiscale aftrek is bij een bepaalde investering voor 2015:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot € 2.300 0
Tussen € 2.301 en € 55.745 28%
Tussen € 55.754 en € 103.231 Maximum € 15.609


Een BV kan een belastingbesparing van circa 6% realiseren. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan een belastingbesparing van circa 12% realiseren.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Zonnepanelen komen eveneens in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek vanaf januari 2016 bedraagt 58%.

Een BV kan ongeveer 14% van de investering aan vennootschapsbelasting besparen. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs wel 24% besparen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen is de minimale capaciteit 25 kW (ca. 100 zonnepanelen). Investeert u voor meer dan 25 kW in zonnepanelen, dan wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA gemaximeerd op 1.200 euro per kW boven de 25 kW. Een investering in 40 kW zonnepanelen biedt dus 15 x 1.200 euro, ofwel 18.000 euro aftrek.

Daarnaast is er een koppeling met asbestvervanging. Hierdoor is 75% vrije afschrijving op de panelen mogelijk. Voorwaarde is wel dat de asbestvervanging en panelen in een tijdsbestek van 3 maanden wordt uitgevoerd. Het hoeft niet om hetzelfde dak te gaan, maar de gebouwen moeten wel op dezelfde WOZ-beschikking vermeld zijn. Daarnaast geldt een minimum kostenaspect voor de asbestvervanging van 2.500 euro.

Voor meer informatie klik hier

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Asbesthoudende daken met zonnepanelen vervangen (MIA en VAMIL).

Heeft u een asbest dak, dan bestaan er nog eens extra subsidiemogelijkheden. Hiervoor is de zogenaamde Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) beschikbaar. De MIA bedraagt 36% fiscale aftrek, de MIA zelfs 75%. Hierbij moet wel voldaan worden aan bepaalde eisen. Raadpleeg hiervoor de MIA/VAMIL-voorwaarden van de belastingdienst.
Voor meer informatie klik hier.

SDE+ subsidie voor grote projecten

Bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren of gaan produceren kunnen gebruik maken van deze subsidie. De SDE+ subsidie is geen subsidie die eenmalig bij de aanschaf wordt uitgekeerd. De SDE+ subsidie zonnepanelen is een subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd en feitelijk de kosten dekt van de meerprijs van zonnestroom ten opzichte van grijze stroom.

De SDE+ subsidie zonnepanelen kan alleen aangevraagd worden voor installaties vanaf 15kWP. Uitgaande van een capaciteit van 250WP per paneel, gaat het dus om installaties met meer dan circa 60 zonnepanelen.

Een tweede voorwaarde die de subsidie stelt is dat de installatie aangesloten dient te worden op een zogenaamde grootverbruikaansluiting. Dit betekent dat de meterkast gezekerd dient te zijn met meer dan 3 x 80 Ampère.

Grote projecten en vergunningen
Bij grote projecten zal bepaald moeten worden of een vergunning vereist is. Indien de installatie in het open veld wordt geplaatst zal in de meeste gevallen een omgevingsvergunning vereist zijn. Voor installaties op daken is dit meestal niet van toepassing.

Hoogte van SDE+ subsidie
De SDE+ subsidie keert in het lopende productiejaar een voorlopige bijdrage uit. De definitieve bijdrage volgt het kalenderjaar opvolgend aan het productiejaar. Hier vindt bijstelling van de voorlopige bijdragen plaats, mede omdat op dat moment precies bekend is hoeveel kWh is opgewekt.
De SDE subsidie gaat uit van een basisbedrag per kWh, gecorrigeerd met een correctiebedrag dat gelijk staat aan de prijs van grijze stroom.

Basisbedrag en correctiebedrag SDE+ subsidie
Het basisbedrag is een bedrag per kWh die door de regeling is vastgesteld op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Het is gebaseerd op een gemiddelde: investerings- en exploitatiekosten + een redelijke winstmarge gedeeld door de hoeveelheid te verwachten energie.
Het correctiebedrag is het bedrag dat gelijkstaat aan de productie van grijze energie. Dit wordt voor de berekening van de subsidie van het basisbedrag afgehaald.
Voor meer informatie klik hier.

Subsidie zonnepanelen 2016 sportverenigingen

Zonnepanelen voor uw sportvereniging? Vanaf 4 januari 2016 komen sportverenigingen in aanmerking voor een subsidie van 30% op de kosten van de installatie. Hiermee wordt in een gemiddelde situatie de terugverdientijd verlaagd van 7 jaar naar 5 jaar. Een sportvereniging kan daardoor al na 5 jaar genieten van gratis zonnestroom.

Al in 2012 is door kamerleden een motie ingediend om het gebruik van hernieuwbare energie bij een sportvereniging te stimuleren. Deze motie heeft ertoe geleid dat Minister Kamp, tezamen met de minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig zijn om vanaf 1 januari 2016 een subsidieregeling te hebben.

De regeling houdt in dat energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen zullen worden gestimuleerd. Het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld sportkantines is daarbij het meest interessant, vooral omdat de terugverdientijd kort is. Vaak betreft het sportaccommodaties met platte daken. Dit is ideaal voor zonnepanelen omdat de sportvereniging dan een optimaal rendement haalt: de zonnepanelen kunnen dan immers netjes op het zuiden worden gericht.

Voor de regeling komen sportverenigingen in aanmerkingen die zijn aangesloten bij de NOC/NSF of de overkoepelende landelijke sportvereniging.

Daarnaast zal er 500 euro extra subsidie beschikbaar zijn indien wordt besloten om een energieadvies uit te laten voeren. Dit advies moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het maken van een overzicht van de totale energiehuishouding tot het inzichtelijk maken van de maatregelen op het gebied van energiebesparing en de te verwachten opbrengst.

De subsidieregeling gaat in vanaf 4 januari 2016. Per jaar zal een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar zijn. Hierbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voor meer informatie klik hier.

Laat ons u bellen voor een vrijblijvend adviesgesprek

Gelieve uw naam in te vullen

Vul uw telefoonnummer in

Invalid Input