Het Europese Hof bepaalde  dat particulieren de betaalde BTW over de aankoop van uw zonnepanelen kunnen terugvragen bij de belastingdienst. Opgewekt verzorgt dit kosteloos voor in samenwerking met onze partner Nederlandse Belasting Adviseurs.

Hoe zit het?

Eigenaren van Zonnepanelen, inclusief particulieren, hebben recht op teruggaaf van BTW die betaald wordt over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. De regeling geldt voor zogenaamde kleinverbruikers. Dit wil zeggen een elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde van minder tot 3 x 80A. Alle particulieren in Nederland voldoen aan deze eis.

Wie als particulier met zonnepanelen energie teruglevert aan het netwerk, is volgens de Belastingdienst ondernemer. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof stelde staatssecretaris Weekers van Financiën dat mensen die via zonnepanelen energie opwekken, en tegen betaling terug leveren aan de energieleverancier, voor de belastingdienst BTW ondernemer zijn.

De Belastingdienst ervan uit gaat dat particuliere eigenaren van zonnepanelen onder de Kleine-ondernemersregeling vallen en alleen belasting hoeven te betalen over de terug geleverde stroom als het af te dragen btw-bedrag hoger is dan € 1.345,- .

In de praktijk bereiken particulieren dit bedrag niet. Consumenten die de btw van de aanschaf en de installatie van zonnepanelen terug willen vragen, moeten zich bij de Belastingdienst wel melden als ondernemer. Opgewekt bv kan u hierbij helpen.

 

Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels met betrekking tot BTW teruggave.

VERANDERINGEN BTW-TERUGGAVE PER 2020

Hier leest u over de belangrijkste wijzigingen die de Belastingdienst per 1 januari 2020 doorvoert met betrekking tot de btw-teruggave op zonnepanelen. In bepaalde situaties zal er al vóór 20 november 2019 actie ondernomen moeten worden.

In de situatie voor 1 januari 2020 (KOR) kan een particulier de btw over de zonnepanelenfactuur terugvorderen door zich te registreren als ondernemer voor de btw. Hiertegenover staat dat er btw betaald moet worden over de opgewekte stroom. Dit gebeurde doordat de Belastingdienst, afhankelijk van het Wattpiek vermogen van de installatie, een forfait-bedrag inhoudt op het te ontvangen btw-bedrag. Om vervolgens te voorkomen dat men ieder jaar btw moet betalen wordt de onderneming vanaf het eerst volgende kalenderjaar stopgezet. Dit stopzetten van de onderneming gebeurt door de kleineondernemersregeling, of KOR, toe te passen. Deze KOR is per 1 januari 2020 aangepast, wat gevolgen kan hebben voor mensen die zonnepanelen kopen, óf hebben gekocht.

De situatie per 1 januari 2020: OVOB
Per 1 januari 2020 verandert de KOR en wordt het de “Omzet gerelateerde Vrijstelling van Omzetbelasting”, ofwel de OVOB. Dit brengt niet zo zeer een wijziging met zich mee voor de btw-teruggave an sich, maar voor de ontheffing die na de btw-teruggave wordt aangevraagd. Indien er aanspraak wordt gemaakt op de nieuwe KOR zal er namelijk gedurende 4 jaar na het jaar van aanschaf elk jaar 20% van het btw-bedrag op de zonnepanelenfactuur terugbetaald moeten worden.

Drempel
In de praktijk is deze wijziging gelukkig niet van invloed op iedereen. Er is namelijk een drempel vastgesteld op €500,-. Indien de genoemde 20% van het totale btw-bedrag lager is dan deze drempel, hoeft er géén btw terugbetaald te worden. Omgerekend betekent dit dat er pas sprake is van het terugbetalen van btw als het totale btw-bedrag op de factuur tenminste €2.500,- bedraagt. Omgerekend gaat het dus om een factuurbedrag van tenminste €14.404,- inclusief btw.

Herziening met terugwerkende kracht tot 2016
De regeling kent een herzieningsperiode van 5 jaar en dit gebeurt met terugwerkende kracht. Klanten die in 2016 of daarna zonnepanelen hebben gekocht voor meer dan €14.404,- doen er, om genoemde reden(en) verstandig aan om géén gebruik te maken van de nieuwe regeling.

LET OP: Voor klanten die tussen 2016 en nu zonnepanelen hebben gekocht voor meer dan €14.404,- inclusief btw geldt dat zij automatisch gebruik maken van de nieuwe regeling, mits ze voor 20 november 2019 kenbaar maken daar vanaf te zien. Er is namelijk een gunstiger alternatief. Daarover leest u meer op de volgende pagina.

Een gunstig(er) alternatief
Voor klanten die een investering doen van meer dan €14.404,- moeten door het toepassen van de nieuwe OVOB regeling veel geld terugbetalen. Gelukkig is er een alternatief. Iemand kan er namelijk voor kiezen om geen gebruik te maken van de OVOB en de onderneming daarmee niet “stop te zetten”, voordat de herzieningsperiode van 5 jaar is afgelopen. Hiermee wordt vermeden er gedurende 4 jaar 20% van het btw-bedrag moeten terugbetaald.
Dit brengt op zijn beurt wel met zich mee dat gedurende de periode van 4 jaar, na het jaar waarin de zonnepanelen zijn gefactureerd, er btw betaald moet worden over de opgewekte stroom. Per saldo is dit significant voordeliger. U kunt er in grote lijnen vanuit gaan dat de btw die jaarlijks over de opgewekte stroom moet worden afgedragen overeenkomt met het reeds bekende forfaitbedrag. In de praktijk moet de afdracht exact berekend worden op basis van de jaarnota.
Om het een en ander te verduidelijken hebben we voor u een voorbeeld uitgewerkt. In onderstaand voorbeeld koopt iemand in 2020 voor €16.000 zonnepanelen. In de linker kolom wordt de OVOB toegepast in het jaar na facturatie en in de rechter kolom pas nadat de herzieningsperiode van 5 jaar is afgelopen:

 

Bij uitbreiding worden facturen bij elkaar opgeteld

Indien iemand binnen 5 jaar op hetzelfde adres meer zonnepanelen heeft geplaatst/gaat plaatsen dan moeten de factuurbedragen bij elkaar worden opgeteld. Stel dat iemand in 2017 voor €6.000,- zonnepanelen heeft gekocht en deze in 2019 heeft uitgebreid voor nog eens €9.500,- dan wordt de grens van €14.404,- overschreden met de eerder genoemde gevolgen.

De nieuwe KOR (de OVOB) wordt voor minstens 3 jaar toegepast
Iedereen die onder de drempel blijft kan zoals gezegd gewoon de btw terugvorderden zoals ook nu het geval is. Er is echter wel een verschil. Voor deze klanten wordt de nieuwe regeling (de OVOB) wel toegepast. Deze regeling geldt voor minstens 3 jaar. Dit heeft tot gevolg dat men in die 3 jaar niet nogmaals btw kan terugvorderen over een nieuw zonnepanelensysteem.
Tip: De btw over de uitbreiding kan vaak op naam van een partner worden teruggevorderd. De partner moet uiteraard aan de voorwaarden voor de btw-teruggave voldoen. Let op dat het energiecontract voor de factuurdatum van het tweede systeem op naam van de partner moet worden gezet.

De btw moet, binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn gefactureerd, worden teruggevorderd
De Staatssecretaris heeft eerder dit jaar bekend gemaakt dat de termijn waarbinnen het btw-bedrag teruggevorderd moet worden maximaal 6 maanden bedraagt na afloop van het jaar waarin ze zijn gefactureerd.
Let op: wij moeten de gegevens van uw klant uiterlijk binnen 4 maanden na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn gefactureerd, ontvangen. In de praktijk bekent dat dus vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarin de zonnepanelenfactuur is gedateerd.

Disclaimer
Onze partner Nationale Belasting Adviseurs (NBA) streeft naar correcte en actuele informatie. Echter kan NBA niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop het wordt gelezen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie in deze brochure geen rechten ontlenen. De content van deze brochure is ontleend aan informatie die op de website van de Belastingdienst beschikbaar wordt gesteld. Hier ziet u ook een overzicht van alle verschillen tussen de oude KOR en de nieuwe OVOB. Nationale Belasting Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

Laat ons u bellen voor een vrijblijvend adviesgesprek

Gelieve uw naam in te vullen

Vul uw telefoonnummer in

Vul uw emailadres in

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld